Tìm giá trị của tham số m để phương trình $2{x^3} – 3{x^2} + 2 + m = 0$ có 3 nghiệm phân biệt.

Tìm giá trị của tham số m để phương trình $2{x^3} – 3{x^2} + 2 + m = 0$ có 3 nghiệm phân biệt. A. $m \in \left( {0;1} \right)$ B. $m \in \left( { – 1;0} \right)$ C. $m \in \left( {0;2} \right)$ D. $m \in \left( { – 2; – 1} \right)$ Hướng

Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số $y = \frac{{{x^2} – 2x + 3}}{{x – 1}}$ với đường thẳng y = 3x – 6.

Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số $y = \frac{{{x^2} – 2x + 3}}{{x – 1}}$ với đường thẳng y = 3x – 6. A. 3 B. 0 C. 1 D. 2 Hướng dẫn Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị (C) và đường thằng (d) là: $\frac{{{x^2} – 2x +

Cho hàm số $y = 3\ln ({x^2} + x + 1)$ có đồ thị (C). Tìm số giao điểm của (C) với trục hoành.

Cho hàm số $y = 3\ln ({x^2} + x + 1)$ có đồ thị (C). Tìm số giao điểm của (C) với trục hoành. A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 Hướng dẫn Phương trình hoành độ giao điểm của (C) với Ox là: $2\ln ({x^2} + x + 1) = 0 \Leftrightarrow {x^2}

Cho hàm số y=f(x) xác định trên $\mathbb{R}\backslash \left\{ 1 \right\}$ liên tục

Cho hàm số y=f(x) xác định trên $\mathbb{R}\backslash \left\{ 1 \right\}$ liên tục trên các khoảng xác định của nó và có bảng biến thiên như hình vẽ: Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Đồ thị hàm số có 3 tiệm cận. B. Phương trình f(x)=3 có 3 nghiệm thực phân biệt thì

Tìm số giao điểm n của hai đồ thị $y = {x^4} – 3{x^2} + 2$ và $y=x^2-2$

Tìm số giao điểm n của hai đồ thị $y = {x^4} – 3{x^2} + 2$ và $y=x^2-2$ A. $n=0$ B. $n=1$ C. $n=4$ D. $n=2$ Hướng dẫn Phương trình hoành độ giao điểm đồ thị hai hàm số là: ${x^4} – 3{x^2} + 2 = {x^2} – 2 \Leftrightarrow {x^4} – 4{x^2} + 4

Đường thẳng y=x+2 cắt đường cong $y = \frac{{2x + 1}}{{2x – 1}}$ tại hai điểm A, B. Tính độ dài đoạn thẳng AB.

Đường thẳng y=x+2 cắt đường cong $y = \frac{{2x + 1}}{{2x – 1}}$ tại hai điểm A, B. Tính độ dài đoạn thẳng AB. A. $AB = \frac{{5\sqrt 2 }}{4}.$ B. $AB = 5\sqrt 2 .$ C. $AB = \frac{{5\sqrt 2 }}{2}.$ D. $AB = \frac{{9\sqrt 2 }}{2}.$ Hướng dẫn Phương trình hoành độ giao

Đồ thị trong hình bên là đồ thị của hàm số y = – {x^4} + 4{x^2}. Dựa vào đồ thị bên hãy tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho phương trình

Đồ thị trong hình bên là đồ thị của hàm số y = – {x^4} + 4{x^2}. Dựa vào đồ thị bên hãy tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho phương trình ${x^4} – 4{x^2} + m – 2 = 0$ có đúng hai nghiệm thực phân biệt. A.